Kezdőlap | Adomány > Adomány

Adomány

Az adomány, az, a civil szervezetnek az alapszabályában rögzített céljaira, ellenszolgáltatás nélkül juttatott eszköz, vagyon, áru, illetve nyújtott szolgáltatás.

Külön törvénnyel („Zakon o donacijama i humanitarnoj pomoći” Službeni list SRJ 53/01, 61/01 és 36/02) van meghatározva, hogy az állami szervek, helyi önkormányzatok, közvállalatok, közintézmények és más szervezetek, amelyek nem valósítanak meg profitot-nyereséget, valamint hazai és külföldi humanitárius szervezetek fogadhatnak el adományt és humanitárius segélyt.

E törvény előírja, hogy mi képezheti az adomány és humanitárius segély tárgyát. Mivel az adomány és a humanitárius segély jótékonysági cselekedet egy adott helyzetben, az adományozó nem vár ellen cselekedetet-kötelezettséget attól, akinek adta az adományt vagy a humanitárius segélyt, ezért nem szükséges szerződést kötni. A humanitárius segélynek különböző formái léteznek. Adhatók bármilyen javak e segély címén. Az ÁFA törvény ("Zakon o PDV") értelmében  nem kell adót fizetni a pénzformájában kapott humanitárius segélyre. A törvény 3. §-a szerint „PDV”-t javak és szolgáltatások forgalmazása után kell fizetni. A pénzforgalom nem tartozik a megadóztatás alá, kivételt képez, ha  a pénzforgalom a jövőbeli szolgáltatás vagy vásárlás  megfizetésről  szól („avans”). Amennyiben az adomány vagy humanitárius segély javakban történik, bizonyos esetekben adózás alá esik. Ugyanis a „PDV” rendszer alapszabálya, hogy az adózás alapjául a javak vagy szolgáltatások forgalma szolgál. Abban az esetben amikor az adományozó a javak beszerzéséből eredően vagy az előállításuk alapján az előzőleg fizetett adó jóváírására jogosult, akkor az ilyen javak adományozásakor köteles az adót („PDV”) elszámolni. Az ÁFA („PDV”) törvény 18. § 1. bekezdése alapján az adóelszámolás alapja ajándékozás esetén a beszerzési ár, azaz a javak vagy hasonló javak ára a forgalom megtörténtekor. A törvény 42. § 1. bekezdése előírányozza, hogy a javak és szolgáltatások forgalmakor számlát vagy más, számlát helyettesítő dokumentumot köteles kiállítani a forgalmazó. Azonban ez a kötelezettség nem vonatkozik arra az esetre, amikor  olyan személyek kapják az adományt akik nincsenek a „PDV” rendszerben. Többnyire az adományozások ilyen személyek vagy szervezetek felé történnek. Ez esetben az adományozó nem köteles külön számlát kiállítani a tárgyi adományról. Saját részére viszont olyan okmányt kell használnia, amely alapján az adót („PDV”) elszámolja a saját kötelezettségében az adott időszakban. Ez a dokumentum lehet a szállító levél is amennyiben a szállítólevélen tételesen kimutatja és elszámolja az adót („PDV”)- ezt a törvény 42. § teszi lehetővé.

Adomány céljára beszerzett javaknál, nem vagyunk jogosultak arra, hogy elszámoljuk az előzőleg kifizetett adót.

 A humanitárius adomány kedvelt formája a szolgáltatások nyújtása. Például különböző gépek alkalmazása elemi csapáskor vagy teherszállítás (humanitárius segély szállítása) ellenérték megfizetése nélkül.

A törvény 5. § 4. bekezdése előírja, hogy milyen szolgáltatásokra kell adót („PDV”) elszámolni. A 18. § 1. bekezdés pedig előírja, hogy humanitárius célra végzett szolgáltatás esetén az adózás alapjául nem a szolgáltatás valós piaci értéke szolgál, hanem a szolgáltatás előállítási értéke. Elemi csapás esetén általában külföldi adományozók is szoktak jelentkezni. Külföldről érkező humanitárius segély, amely lehet anyagi javakban vagy pénzben, esetleg a pénzadományból külföldön vásárolt javak, bizonyos feltételek mellett behozhatók vámilleték és ÁFA („PDV”) fizetése nélkül. E feltételeket a Vámtörvény (Carinski zakon, Službeni glasnik RS, 73/03és 61/05 ) 193. § 1. bekezdés 6. pontja tartalmazza és az ily módon érkezett adományokra az adótörvény 26. § 1. bekezdés 7. pontja alapján nem kell ÁFA-t („PDV”) fizetni. Az említett vámtörvény szakaszában egyértelműen meghatározott, hogy az említett vám- és adóengedmények csakis a szerbiai Kormány megfelelő határozatai alapján alkalmazhatók.

Az adótörvénnyel összhangban kötelező nyilvántartást vezetni a hummanitárius javak és szolgáltatások forgalmáról. A nyilvántartás tartalma, formája és módja külön szabályzattal van előírva, ami a „Pravilnik o obliku, sadržini i načinu vođenja evidencije o PDV” amely a 107/04 és 67/05-ös számú „Službeni glasnik RS”-ben jelent meg. Azok a vállalkozások, amelyek nincsenek az adórendszerben ("sistem PDV") nem kell, hogy elszámolják az ÁFA-t, mivel nem adóznak e rendszer szerint. A humanitárius segély valójában ajándék, ezért adózási szemszögből vonatkoznak rá a vagyonadó törvény egyes előírásai is ("Zakon o porezima na imovinu") mégpedig a 14. § -tól a 22. §-ig, mert e paragrafusok foglalkoznak az ajándékok adóival. A kapott pénzbeli vagy tárgyi ajándék után a megajándékozottaknak adót kell fizetni. Kivételt képez, ha az ajándékozó olyan jogi személy, aki tagja az ÁFA rendszernek és ebből kifolyólag köteles az ajándék tárgya után az ÁFA-t („PDV”) elszámolni. A vagyonadó törvény 15. § előírja, hogy az ajándék után az adót a megajándékozottnak kell fizetni. Az adófizetési kötelezettség az ajándék átvételének napjával kezdődik. A megajándékozott ettől a dátumtól számítva 10 napon belül PPI-3-as nyomtatvánnyal a lakóhelye - székhelye alapján az illetékes adóhatóság felé bejelentést tesz. A PPI-3 nyomtatványban leírtak alapján az illetékes adóhatóság végzést hoz, amellyel meghatározza az adó nagyságát az ajándékra vonatkozólag, ez 2,5%.  Abban az esetben, amikor az adó értéke nem haladja meg a 30.000,00 dinárt akkor mentesül a fizetendő adó alól, és ebben az esetben nem kell beadni a PPI-3-as nyomtatványt, minden más esetben pedig be kell adni.

E témakörben több Pénzügy minisztériumi vélemény van, de általában azzal végződnek, hogy a konkrét esetben az Adóhivatal dönti el, hogy kell e adózni.