Kezdőlap | Képzések > Közösségi animimátor képzés

Közösségi animimátor képzés

A Debreceni Egyetem - Egészségügyi Karának a szervezésében

Helyszín: Nyíregyháza
Kezdés: 0000-00-00 00:00:00 Fejezés: 0000-00-00 00:00:00

A képzés keresztfélévben indul! Jelentkezési határidő: 2015. február 6.

KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEK

1.    A szakirányú továbbképzés megnevezése: Közösségi animátor


2.    A szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése: Közösségi animátor

3.    A szakirányú továbbképzés képzési terület szerinti besorolása: társadalomtudományi

4.    A felvétel felvétele:

Szakirányú továbbképzésre az vehető fel, aki alapképzésben (ideértve a főiskolai végzettséget is) szerzett fokozattal és szakképzettséggel rendelkezik.

A szakirányú továbbképzésbe bármely képzési területen alapképzésben fokozatot és szakképzettséget szerzettek felvehetők.

A felvételi követelmények azonosak tekintet nélkül arra, hogy a jelentkező melyik felsőoktatási intézményben szerezte meg oklevelét.


5.    Képzési idő: két félév.

6.    A szakképzettség megszerzéséhez szükséges kreditek száma: 60 kredit.

7.    A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek, személyes adottságok, készségek


A képzés célja:

A közösségi animátor az a települése jövőjéért, az ott élő emberek segítéséért elkötelezett ember, aki a település életében felmerülő problémákra közösségi megoldásokat keres, settlement típusú intézményben komplex megközelítésű, közösségi alapú szolgáltatásokat szervez és működtet. Közreműködik abban, hogy a település és annak szűkebb közösségei felismerjék saját erőforrásaikat s szükség esetén kiegészítsék azokat más külső forrásokkal. Ennek érdekében kezdeményez és részt vesz a lokális folyamatokban, információt keres és nyújt, kapcsolatokat szervez, bátorít, hazai és külföldi példákat mutat be, aktivizálja a település lakosságát, közösségeit. Segíti a közösség önszervező helyi (szomszédsági, települési, kistérségi, regionális) cselekvés kialakulását, a demokratikus részvétel fontosságának és lehetőségeinek felismerését a helyi társadalom szervezett szereplői és a lakosság körében. Keresi az együttműködés lehetőségeit a lakosság, az intézmények, a civil szervezetek között. Hozzásegíti a kirekesztett, marginalizált alacsony érdekérvényesítő társadalmi csoportokat ahhoz, hogy érdekeiket felismerjék, megfogalmazzák és konfrontálják az érdekeik érvényesítését gátló társadalmi intézményekkel, csoportokkal. Elősegíti a felsőoktatási intézmények oktatóinak és hallgatóinak bekapcsolódását a settlement típusú intézmények munkájába. A közösségi megoldásokra felkészíti a helyi szereplőket, vagy közösségi képzéseket szervez számukra. Elősegíti a problémák és azok megoldásának nyilvánosságát a településen, illetve az érintettség tágabb körében, kistérségben, régióban.

7.1. Elsajátítandó kompetenciák

A közösségi animátor legyen képes
- a település, térség életében felmerülő problémákra közösségi megoldások keresésére,
- munkát végezni settlement típusú intézményben
- szolgáltatásszervezés szemléletének és módszereinek alkalmazására
- képessé válik annak segítésére, hogy a település és annak szűkebb közösségei felismerjék saját erőforrásaikat, és szükség esetén kiegészítsék ezeket külső forrásokkal
-  aktivizálni a település lakosságát, közösségeit
- együttműködést szervezni a település lakói, intézményei és civil szervezetei között
- segíteni a közösségi gazdaságfejlesztés, közösségi vállalkozás és szociális gazdaság helyi szerveződését
- elősegíteni a közösségi, települési helyi nyilvánosság szerveződését.

7.2. Tudáselemek, megszerezhető ismeretek

A közösségi animátor ismerje
- A közösségek életét meghatározó makro, mezo és miko szintű társadalmi és gazdasági folyamatokat, legyen képes mindezeket összefüggésbe hozni a közösségek helyzetével.
- A settlement munka történetét, értékeit, a munkához kapcsolódó fogalmakat, ezek értelmezési kereteit.
- A segítő munka végzésének gyakorlati módszereit a settlementben
- Legyen képes felismerni és értelmezni közösség működésének jellemzőit, a helyi közösség dinamikáját.
- Ismerje a helyi szükségletek és erőforrások felmérésének közösségi módszereit, a közösségi részvételen alapuló szolgáltatásszervezési módszereket.
- A közösségi munka akciótechnikáit, a szervezés módszereit
- A közösség bevonását, aktivizálását segítő módszereket
- A helyi nyilvánosság segítését szolgáló technikákat
- A csoportokkal történő munkavégzés, csoportanimálás technikáit
- Az önkéntes szervezés, önkéntesekkel való munka módszereit
- A közösség gazdasági teljesítőképességét, a közösségi gazdálkodást segítő módszereket. A szociális szövetkezetek szervezésének, közösségi szintű kialakításának módszereit.
- A segítő munka hátrányos helyzetű térségekben alkalmazható módszereit.

7.3. Személyes adottságok

A hallgatónak rendelkeznie kell mindazon személyes adottságokkal melyek a segítő munka végzésében személyes hatékonyságát segítik.
Személyes adottságok: empatikus képesség, jó kommunikáció, jó megfigyelő készség, szervező, elemző, rendszerező készség, innovatív képesség, kreativitás.


7.4. A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben

A szakképzettséget a végzett hallgatók mindazon területeken eredményesen használhatják, ahol a helyi közösség gazdasági, jóléti, szabadidős, kulturális funkciójának erősítéséhez a helyi közösség erőforrásainak bevonása is szükséges, illetve elengedhetetlen. A settlement szemléletű közösségi munka eredményeként ezek a területek a közösségi házak, közművelődési intézmények, szociális szolgáltatások, kistérségi szolgáltatások, oktatási intézmények, civil szerveződések, egyházi szervezetek és azok szolgáltatásai, közösségi központok. A szakképzettséget megszerzett szakember egyaránt eredményesen tudja a tudását alkalmazni a városok lakókörzeteiben, lakótelepein, vagy marginalizált, szegények lakta részein, mint a kistelepüléseken, ahol a jóléti szolgáltatások hozzáférhetősége korlátozott.

8. A szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök és a főbb ismeretkörökhöz rendelt kreditértékek

Ismeretkörök    Kredit érték
Társadalmi és gazdasági folyamatok hatása a foglalkoztatásra    5
Settlement ismeretek, közösségi munka a settlementben    10
Közösségi munka módszerek (bevonás, csoportanimálási, aktivista módszerek)    15
Közösségi vállalkozással, közösségi szövetkezéssel, forrásteremtéssel kapcsolatos ismeretek    10
Szükségletfelmérés és szolgáltatástervezés, helyi szerveződések közösségi módszerei    5
Önkéntes szervezés és helyi nyilvánosságszervezés módszerei    5
Ismeretek integrációját szolgáló modul (szakdolgozat)    10
Összesen    60

9. Szakdolgozat kreditértéke: 10 kredit.

10. Az oktatás módszerei:

Előadások.
A tantermi előadások a tématerületek elméleti hátterének megalapozását szolgálják.

E-learning módszerek alkalmazása tutori vezetés mellett.
A képzés előkészítő szakaszában pályázati program keretében kidolgozásra került e-learning oktatási rendszer a MOODLE nyílt forráskódú programban készült el. A támogatás lehetőséget nyújt a program üzembe helyezésére és tesztképzés formájában történő kipróbálására is.
Az e-learning elemek a kompetencia alapú gyakorlati oktatási program támogatását szolgálják, lehetőséget biztosítva a tanulási egységek otthoni elsajátítására, konzultációkra, feladatok közös megoldására.

Gyakorlat (intézményen kívüli gyakorlatok, laborgyakorlatok)
Az intézményen kívüli gyakorlatok célja az ismeretek, készségek gyakorlati szituációban való kipróbálása, fejlesztése.

Készségfejlesztés, tudás integrálását segítő módszerek (tapasztalatok csoportmunka módszerrel való feldolgozása). A tapasztalatok feldolgozására a settlement gyakorlatok keretében kerül sor.

11. A képzés költségtérítéses. A költségtérítési díjat kreditarányosan kell fizetni.
Költségtérítés díja: 90.000 Ft/félév


Óraszám: 2 félév Költség: 90 000 Ft /félév Jelentkezési határidő: : 2015-02-06 00:00:00 Kapcsolat: Huszti Éva: huszti.eva@foh.unideb.hu, 42/598-306
Csatolmányok: